Department of Organic and
Polymeric Materials
Faculty of Engineering
Tokyo Institute of Technology

Japanese

Staffs and Research Groups

SUMITA, Masao
ASAI, Shigeru
KAKIMOTO, Masa-aki
Mori, Takehiko
HASHIMOTO, Toshimasa
SHIOYA, Masatoshi
TEZUKA, Yasuyuki
TAKEZOE, Hideo
ISHIKAWA, Ken
TANIOKA, Akihiko
OKUI, Norimasa
KIKUTANI, Takeshi
FURUHATA, Ken-ichi
OUGIZAWA, Toshiaki

Titech HOME